lambang Pergunu Dan Artinya


1. Lambang  PERGUNU  meliputi  gambar  bola  dunia,  sebuah  buku  terbuka  dan  sebuah  pena, dikelilingi  oleh  Sembilan  bintang,  bertuliskan  PERGUNU,  dan  dibingkai  dengan  garis  tebal berbentuk lingkaran.

2.  Arti Lambang sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu adalah sebagai berikut :

a. Bola  dunia;  melambangkan  sikap  dan  watak  yang  membumi  dan  lebih  mengutamakan  kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi.

b. Buku  terbuka  dan  pena  tegak;  melambangkan  komitmen  profesionalitas  dan  sikap keterbukaan.

c. Bintang Sembilan melambangkan:

(1) Satu bintang besar,  sebagai  simbol Nabi Muhammad SAW,

(2). Empat Bintang  di  sebelah  kanan,  adalah  empat  khulafaur  rasyidin: Abi Bakar Ash  Shiddiq, Umar  bin  Al Khattab, Utsman  bin Affan,  Ali  bin  Abi  Thalib,

(3)  Empat bintang di sebelah kiri adalah madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi?I, dan Hambali 

d. Tulisan PERGUNU melambangkan jati diri. 

e. Lingkaran tebal melambangkan kebulatan tekad pengabdian yang kuat. 

 

Posting Komentar

0 Komentar